Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Juffertje in ‘t Groen: De onderneming met de handelsnaam "Juffertje in ’t Groen” gevestigd: Oud Bonaventurasedijk 27, 3291 CJ Strijen.
 • De website: De website van Juffertje in ‘t Groen, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van links.
 • Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Juffertje in ‘t Groen en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
 • Klant: Iedere natuurlijke persoon die met Juffertje in ‘t Groen handelt.
   

Artikel 2 : Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Juffertje in ‘t Groen en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
 

Artikel 3: Productprijzen:
De prijzen van de aangeboden producten zijn BTW inbegrepen. Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele prijsstijgingen.
 

Artikel 4: Verzendkosten:
De verzendkosten verschillen naargelang het totaalbedrag van de bestelde artikelen en het land van levering. Bij bestellingen vanaf € 75,00 betaal je geen verzendkosten binnen Nederland. 

Land Bestellingen lager dan € 75,00      Bestellingen vanaf € 75,00 
Nederland     € 6,95 Gratis
België € 13,00 € 13,00


Artikel 5: Leveringstermijn:
Alle producten zijn op voorraad tenzij anders aangegeven. Nadat wij de betaling ontvangen hebben, wordt het pakket onmiddellijk ingepakt. Als een pakket vertrekt, krijg je een e-mail met een traceringslink, zodat je het pakket kan volgen tot bij de levering.
De eerstvolgende werkdag na verzending worden de pakketten bij het afleveringsadres aangeboden. Als er niemand thuis is laat de koerier een kaartje in de brievenbus achter. Hierop wordt vermeld dat hij is langs geweest en vind je de nodige informatie om een nieuwe levering af te spreken of om het pakket in een afhaalpunt in de buurt af te kunnen halen. 

Juffertje in ‘t Groen zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.
Juffertje in ‘t Groen is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
 

Artikel 6: Betalingswijze:

 • Ideal
 • Overboeking (vooraf betalen)
   

Artikel 7: Aanbiedingen, offerten en bestellingen:

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode, dat deze op de website getoond worden en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Juffertje in ‘t Groen zal bij de uitvoering van de bestellingen en aflevering van de goederen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, doch Juffertje in ‘t Groen is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 4. De genoemde verzendkosten zijn de verzendkosten voor België, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.
   

Artikel 8: Overeenkomst: 
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Juffertje in ‘t Groen de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
 

Artikel 9: Herroepingrecht:

 1. Gedurende 14 dagen vanaf datum van ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De klant dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan Juffertje in ‘t Groen, via email en tevens te omschrijven om welke product(en) het handelt. . Na de melding heeft de klant 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk retour te sturen naar Juffertje in ‘t Groen, Oud Bonaventurasedijk 27, 3291 CJ Strijen. De klant krijgt binnen de 14 dagen na de melding een terugbetaling van de betreffende producten, afhankelijk van de staat waarin ze door Juffertje in ‘t Groen worden ontvangen. In het pakket steekt de klant een brief met daarin naam, bestelbonnummer en klantnummer.
 2. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Juffertje in ‘Groen behoeft geen rembourszendingen te accepteren.
  Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
 3. Voorts behoeft Juffertje in ‘t Groen uitsluitend retourzendingen te accepteren indien het product in een herverkoopbare conditie is:
  • compleet
  • in originele staat
  • schoon 

  Indien ter versteviging tape zou worden gebruikt om de verpakking heen, dient deze tape transparant te zijn. Zo kan het product met de originele verpakking terug in de verkoop. Indien mogelijk wordt de originele verpakking in een extra doos verpakt of met papier omwikkeld.

 4. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die op verzoek van de klant zijn gemaakt of samengesteld.

 

Artikel 10: Reclamatie:

 1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en of het geleverde met de overeenkomst overeen stemt.
 2. Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de factuur dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk te geschieden.
 3. Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
   

Artikel 11: Aansprakelijkheid:

 1. Indien het door Juffertje in ‘Groen geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopsom.
 2. Juffertje in ‘Groen is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.
   

Artikel 12: Overmacht:

 1. Juffertje in ‘t Groen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Juffertje in ‘t Groen daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Juffertje in ‘t Groen geen invloed kan uitoefenen.
 2. Juffertje in ‘t Groen komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Juffertje in ‘t Groen haar verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.